logo reserveringssysteem

MFC Doelum

Handleiding

Algemene voorwaarden Multifunctioneel Centrum Doelum

 

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze aanvullende bedingen telkens het navolgende verstaan.

1.1 Doelum

Doelum wordt beheerd door de Beheersstichting Multifunctioneel Centrum Renkum en als zodanig tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer {nummer invullen}., hierna te noemen Doelum. Doelum verhuurt ruimtes waar huurder de mogelijkheid heeft om zijn/haar sport/activiteit te beoefenen/uit te oefenen, waaronder kantoor-, vergader- en congresruimte, horeca, cultuurruimte, zwembad, fitnessruimte, sportzalen, sporthal, sportterrein, kleedlokalen, douches, berghokken, toiletten, gangen, tribune, dug-outs, parkeerplaats, toegangsweg, groenvoorziening, enzovoorts. Daarnaast levert Doelum hieraan ondersteunend horeca-diensten. Zowel de verhuursdiensten als de horeca-diensten worden hierna diensten genoemd.

1.2 Huurder

De natuurlijke- of rechtspersoon die met het Doelum een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Eenmalige overeenkomst

De overeenkomst tussen Doelum en een huurder ter zake één of meer door Doelum ten behoeve van die huurder te verlenen diensten tegen een door de huurder te betalen prijs. Deze diensten worden eenmalig afgenomen. Onder een eenmalige overeenkomst wordt tevens een eenmalige reservering verstaan. Een overeenkomst kan betrekking hebben op een dienst.

1.4 Seizoensovereenkomst

De overeenkomst tussen Doelum en een huurder ter zake één of meer door Doelum ten behoeve van die huurder te verlenen diensten tegen een door de huurder te betalen prijs. Deze diensten worden gedurende een bepaalde periode afgenomen. Onder een seizoenovereenkomst wordt tevens een reservering verstaan. Een overeenkomst kan betrekking hebben op een dienst.

1.5 Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst)

De totale omzetverwachting van Doelum inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en BTW ter zake een met een huurder gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Doelum geldende gemiddelden.

1.6 Annulering

De in schriftelijke vorm door de huurder aan Doelum gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Doelum aan de huurder gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.7 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een huurder van een op grond van een overeenkomst door Doelum te verstrekken dienst.

1.8 Groep

Een verzameling van personen van meer dan één aan wie door Doelum één of meer diensten moeten worden verleend krachtens één of meer dan samenhangend te beschouwen overeenkomst.

1.9 Individu(en)

Ieder persoon, en iedere groep van personen, die niet valt onder bovengenoemde definitie van groep.

1.10 Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.11 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de huurder dat ter zake één of meer overeenkomsten door Doelum minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd. De huurder is verplicht tenminste dit bedrag aan Doelum te betalen, ongeacht de in werkelijkheid door Doelum gerealiseerde

omzet.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De aanvullende bedingen van deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Doelum gebruik maakt of heeft

gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van Doelum.

 

 

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door Doelum gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad

(c.q. capaciteit) strekt".

De overeenkomst tussen Doelum en de huurder wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien Doelum enig aanbod van de huurder heeft aanvaard dan wel de huurder een aanbod van Doelum heeft aanvaard. Als moment van totstandkoming van de overeenkomst geldt het moment, dat de aanvaarding

is geschied c.q. geacht wordt te zijn geschied. Doet Doelum binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de huurder een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.2 Wanneer Doelum aan de huurder (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële huurder Doelum een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in de optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Doelum van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 24 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken.

 

Artikel 4 Verplichtingen van Doelum

4.1 Doelum is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor Doelum gebruikelijke wijze.

4.2 De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:

 1. in geval van overmacht aan de zijde van Doelum als bedoeld in artikel 12;
 2. indien de huurder niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
 3. indien de huurder de in artikel 7 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
 4. indien de huurder, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
 5. indien de huurder op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde ook jegens Doelum heeft.

4.3 Doelum is niet gehouden enige zaak van de huurder in ontvangst en/of bewaring te nemen.

4.4 Indien Doelum desondanks zaken in ontvangst en/of bewaring neemt en daarvoor enig bedrag aan de huurder in rekening brengt, dient Doelum op die zaken te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde artikel 9.7.

4.5 Doelum is nimmer verplicht enig huisdier van de huurder toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

 

Artikel 5 Accommodaties

5.1 Doelum is gehouden aan de huurder gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de voor Doelum gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid .

5.2 Doelum is tevens gehouden de daarbij behorende, voor Doelum gebruikelijke, diensten te verlenen en de gebruikelijke faciliteiten te verschaffen.

5.3 De accommodatie dient ter beschikking van de huurder te zijn volgens de in de overeenkomst vastgelegde tijdstippen ofwel volgens de in de accommodaties aangegeven tijdstippen.

5.4 Doelum dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de huurder ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de huurder ter hand te stellen. De huurder is gehouden de huisregels na te leven.

5.5 Doelum is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een huurder te beëindigen wanneer de huurder de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust op het (terrein van) Doelum en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De huurder dient alsdan op eerste verzoek het terrein van Doelum te verlaten, zonder dat Doelum een schadevergoeding verschuldigd is. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele claims al dan niet van derden, als gevolg van het gedrag c.q. wangedrag van de huurder, conform art. 10.1.

5.6 Doelum is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Doelum van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Doelum tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

5.7 Doelum is gerechtigd om van de huurder te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de huurder als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De huurder heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Doelum betrekking heeft te

beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten.

De huurder heeft, indien Doelum zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Doelum nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 6 Annuleringen

6.1 De annulering/opzegging van een incidentele huur-/gebruikersovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren bij Doelum. Indien huurder de huur-/gebruikersovereenkomst minimaal 2 weken voor het gebruik annuleert, hoeft huurder géén kosten te betalen voor de oorspronkelijk gereserveerde huur-/gebruiksperiode volgend ná deze maand.

6.2 Het annuleren/opzeggen van een seizoensovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren bij Doelum. In het geval van annulering door huurder van een lopende seizoensovereenkomst dient deze minimaal 1 maand voor beëindiging van het gebruik te worden opgezegd (men is dus nog minimaal 1 maand huur/gebruiksvergoeding verschuldigd). Huurder wordt in dat geval beschouwd als incidentele huurder. Het door huurder te betalen bedrag wordt herberekend op basis van incidenteel gebruik. Bovendien verliest huurder zijn rechten als seizoenshuurder voor zowel het lopende als komende seizoen

6.3 In geval van annulering/opzegging van gereserveerde uren binnen 2 weken voorafgaand aan de gebruiksdatum bedoeld in lid 1 en lid 2, blijft de huur-/gebruiksvergoeding verschuldigd.

6.4 Er is pas sprake van een annulering/opzegging nadat huurder daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

6.5 Doelum kan bij annulering/opzegging binnen de in dit artikel bedoelde termijnen maatregelen nemen, door bijvoorbeeld de toegangspas te blokkeren, danwel een boete bij huurder in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Waarborgsom en tussentijdse betaling

7.1 Doelum kan te allen tijde van de huurder verlangen dat deze onder Doelum deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd,

dienen uitsluitend tot zekerheid voor Doelum en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

7.2 Doelum kan telkens tussentijds betalingen verlangen van inmiddels verleende diensten.

7.3 Doelum mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de huurder uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Doelum onverwijld aan de huurder te worden terugbetaald.

 

Artikel 8 Omzetgarantie

8.1 Doelum kan in voorkomend geval te allen tijde betaling verlangen van het bij de omzetgarantie bepaalde bedrag, verminderd met eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen.

8.2 Op het aldus betaalde bedrag mag Doelum verhalen al datgene dat de huurder uit welke hoofde ook aan Doelum verschuldigd is.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid van Doelum

9.1 Voor Doelum gelden de navolgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

9.2 Behoudens het bepaalde in artikel 9.7 is Doelum niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken, die in een bepaalde ruimte zijn meegebracht door een huurder die van deze ruimte gebruik maakt. De huurder vrijwaart Doelum tegen aanspraken van derden ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het Doelum.

9.3 Behoudens het bepaalde in artikel 9.7 is Doelum nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de huurder geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Doelum.

9.4 In geval van een verplichting tot schadevergoeding voortvloeiend uit een verwijtbare tekortkoming van Doelum, is Doelum nimmer gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 1. het bedrag ter hoogte van de tegenprestatie van de wederpartij, respectievelijk de dagwaarde in gevallen als bedoeld onder artikel 9.7, of indien dat meer is en voor zover van toepassing.

2a. het door de verzekeringsmaatschappij aan Doelum ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel

2b. de ter zake de schade van een derde verkregen vergoeding.

9.5 Voor schade aan of met (het) voertuig(en) van de huurder veroorzaakt, is Doelum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Doelum.

9.6 Doelum is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van een behandeling en/of gebruik van en/of van enig gebrek of enige hoedanigheid en/of omstandigheid aan, in of op enige roerende of onroerende zaak waarvan Doelum houder, (erf)pachter, verhuurder, huurder dan wel eigenaar is of die anderszins ter beschikking van Doelum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Doelum, dan wel volgens het gemene recht tot de risicoaansprakelijkheid van Doelum behoort.

9.7 Indien voor de huurder aan de in bewaring gegeven zaken, voor welke bewaarneming een vergoeding als bedoeld in artikel 4.4 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is Doelum verplicht de schade aan deze zaken tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake in de afgegeven zaken aanwezige andere zaken.

9.8 Indien Doelum ondanks het bepaalde in artikel 4.3 toch zaken in ontvangst en/of in bewaring neemt, of indien zaken op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd en/of achtergelaten, zonder dat Doelum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Doelum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die zaken op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Doelum opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Doelum.

9.9 De huurder, voor zover zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, vrijwaart Doelum volledig ter zake iedere aanspraak, uit welke hoofde dan ook, welke de huurder en/of enige derde jegens Doelum mocht geldend maken.

9.10 De in artikel 9.9 bedoelde vrijwaringverplichting geldt ook indien de overeenkomst met de huurder geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

9.11 De huurder is aansprakelijk voor alle door Doelum ten behoeve van de huurder gemaakte kosten.

9.12 Doelum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gedragingen en/of handelingen van bij haar in dienst zijnde personen, indien en voor zover deze personen handelen in opdracht van en/of op verzoek van en/of op aanwijzingen van de huurder en/of van degenen die onder hun toezicht staan.

9.13 Doelum heeft het recht zonder overleg eventuele schade aangericht door de huurder op kosten van laatstgenoemde zoveel mogelijk te beperken.

9.14 Eventuele vorderingen van de huurder dienen uiterlijk één jaar na het moment waarop de overeenkomst is geëindigd, dan wel geacht wordt te zijn geëindigd, door de huurder geldend te zijn gemaakt bij gebreke waarvan deze vordering(en) is (zijn) verjaard.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de huurder

10.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die voor Doelum en/of enige derde uit welke hoofde dan ook is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun handelen en/of nalaten, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, alsmede voor alle schade die is

veroorzaakt door enig dier en/of enig goed en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

Artikel 11 Afrekening en betaling

11.1 De huurder is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voorzover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moet worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Doelum op een voor de huurder zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de huurder, zonodig op diens verzoek, wordt overhandigd.

11.2 Een lijst wordt geacht voor de huurder zichtbaar aangehecht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Doelum.

11.3 Voor bijzondere diensten, kan door Doelum een extra vergoeding worden gevorderd.

11.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de huurder verschuldigd per de datum van dagtekening van de betrokken rekening.

11.5 De huurder is aansprakelijk voor alle bedragen welke aan Doelum uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. De huurder kan zich niet beroepen op enig voorrecht van uitwinning.

11.6 Zolang de huurder niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Doelum heeft voldaan is Doelum gerechtigd om alle goederen welke door de huurder op Doelum zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de huurder ten genoegen van Doelum aan al zijn verplichtingen jegens Doelum heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Doelum in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

11.7 Facturen dienen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn per bankoverschrijving betaald te worden.

11.8 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Doelum, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente welke ligt op 2% boven de wettelijke rente, die geldt op het moment van de factuurdatum. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

11.9 Alle redelijk gemaakte kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 100,- exclusief B.T.W.

11.10 Indien Doelum goederen als bedoeld in artikel 11.6 onder zich heeft en de huurder van wie Doelum de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is gebleven, is Doelum gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de huurder en Doelum kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Doelum resteert wordt aan de huurder uitgekeerd.

11.11 Ieder betaling zal, ongeacht enige door de huurder bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de huurder aan Doelum in de navolgende volgorde:

 1. de kosten van executie
 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
 3. de rente
 4. de schade
 5. de hoofdsom

11.12 Betaling geschiedt in euro’s.

11.13 Betaling geschiedt door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer van Doelum of contante betaling.

11.14 De huurder geeft, voor zover van toepassing, aan verhuurder volmacht om, mede uit zijn naam, de verhuur van vergaderaccommodaties te belasten met B.T.W., ingevolge artikel 11, lid 1, letter b. ten vijfde van de Wet op de omzetbelasting 1968.

11.15 Jaarlijks worden de prijzen per 1 januari geïndexeerd op basis van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer (cpi) van het voorgaande jaar.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Als overmacht voor Doelum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming aan Doelum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Doelum zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan die omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Doelum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede wanprestatie van voornoemden.

12.3 Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 13 Gevonden voorwerpen

13.1 In de gebouwen en zijn aanhorigheden van Doelum verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de huurder worden gevonden, dienen door deze bij Doelum te worden ingeleverd.

13.2 Indien Doelum door de huurder achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de huurder. Doelum is nimmer tot toezending verplicht.

13.3 Totdat de gevonden voorwerpen zijn afgegeven bij de gemeente kan door degenen die zaken verloren heeft gevraagd worden aan een medewerker van Doelum om de gevonden voorwerpen na te kijken om te controleren of het kwijtgeraakte voorwerp aanwezig is.

 

 

 1. Vergunningen en ontheffingen

14.1 Indien huurder de (sport)accommodatie met toestemming van Doelum gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sport-, dans- of theateractiviteiten, is huurder verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.

14.2 Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van Doelum vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een huur-/gebruiksovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.

14.3 De huurder verstrekt de Doelum een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen  vóór aanvang van het evenement.

14.4 Voor zover de in artikel 14.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder Doelum daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder.

14.5 Huurder is verplicht de gehuurde ruimte(s) zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van Doelum muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.

14.6 Indien huurder de in artikel 14.1, 14.3, 14.4 en 14.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is Doelum gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.

14.7 Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die Doelum worden opgelegd doordat huurder de in artikel 14.1, 14.3, 14.4 en 14.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.

14.8 Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de overeenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen Doelum.

 

Artikel 15 Basic Life Support

15.1 Huurder zorgt er voor dat er in de (sport)accommodatie tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de (sport)accommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma Basic Life Support.

 

Artikel 17 Verbod op kansspelen

17.1 Het organiseren van activiteiten in Doelum die vallen onder de Wet op de Kansspelen is verboden.

 

Artikel 18 Rookbeleid

18.1 Doelum is rookvrij. Dit betekent dat er zowel binnen het gebouw van Doelum als in de buitenruimte van Doelum niet gerookt mag worden. Onder de buitenruimte vallen onder andere de sportvelden, de terrassen en de parkeerplaats.

 

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Op het terrein van Doelum zijn de Nederlandse verkeersregels van toepassing. Deze verkeersregels dienen onder alle omstandigheden in acht genomen te worden.

19.2 Doelum heeft, wanneer zij zulks nodig acht, het recht een huurder te sommeren het terrein van Doelum te verlaten.

19.3 Een huurder van Doelum is zelf verantwoordelijk voor ontstane schade. Doelum adviseert hiertoe een verzekering af te sluiten.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en/of Geschillen

20.1 Ingeval van geschillen tussen Doelum en een huurder, is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Doelum

20.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

20.3 De Doelum behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De Doelum zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de gebruiker toezenden. Indien gebruiker van deze algemene voorwaarden wil afwijken, kan dit slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen partijen.